ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
Office of Information Technology
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11/11/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
2 โครงการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ (Fiber Optic) ระหว่างอาคารปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมทางหลวงภูมิภาค 17/11/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
3 โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conferece) 13/11/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
4 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/09/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
5 โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง. 30/10/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
6 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 14/10/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
7 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 25/09/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
8 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 24/09/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
9 ซื้อPower Supply โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
10 โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23/06/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
11 โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 02/07/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
12 โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/05/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
13 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19/05/2563 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
14 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 31/01/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/01/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36 รายการ