ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
Office of Information Technology
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13/11/2563 29,639.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ (Fiber Optic) ระหว่างอาคารปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมทางหลวงภูมิภาค 07/01/2564 17,380,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conferece) 13/11/2563 19,125,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/09/2563 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง. 11/01/2564 5,060,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 27/11/2563 1,168,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 13/11/2563 11,250,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 10/11/2563 43,357,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อPower Supply โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2563 256,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ขายทอดตลาด 29/07/2563 389.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23/06/2563 65,708.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 04/08/2563 9,613,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/05/2563 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19/05/2563 13,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 05/05/2563 32,998.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 43 รายการ