f
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผส.ทล.2 เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง มอบทุนการศึกษาประเภท ทุนเรียนดี และสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563 แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ รวมจำนวน 18 ทุน ณ อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
ลงวันที่ 22/12/2563

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผส.ทล.2 เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง มอบทุนการศึกษาประเภท ทุนเรียนดี และสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563 แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ รวมจำนวน 18 ทุน ณ อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)


'