f
งานแสดงมุทิตาจิต 23 กันยายน 2564
ลงวันที่ 23/09/2564

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ สทล.2

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการปี 2564

ข้าราชการ                                                                                            

1          น.ส.เนตรนภิศ     จองสิทธิ์                                                                     

2          นางพรรษา          หน่อแหวน                                                                 

3          นายสุชาติ            จันทร์ศรีเจริญ                                                             

4          นายวงศ์ชัย          เทพอำนวย                                                                 

5          นางขจีพรรณ       ทูนบูรณ์                                                                     

6          น.ส.ถนอมศรี      สุรินทร์                                                           

7          นางสุวารินทร์      อินปา                                                            

8          นายชัยวุฒิ          บัวศรี                                                             

                                                                                               

ลูกจ้างประจำ                                                                                       

9          นายประทีป         มุ้งตุ้ย                                                             

10        นายอรุณ             ติปัญโย                                                                      

11        น.ส.ตุลา             ศรีอุดม                                                                      

12        นายจำลอง          ถิ่นพิทยานุรัตน์                                                           

13        นายสมฤทธิ์        คำยวง                                                           

14        นายทน               ใจมา                                                              

15        นายระดับ           ทวีชัย                                                             

16        นายเจตน์            เขียวอ่อน                                                                   

17        นายธีรศักดิ์          เตชนันท์                                                                     

18        นายศิลป์             ธนู                                                                 

19        นายวัน               หงษ์ยะปานันท์                                                           

20        นายบุญช่วย        ไร่พุทธา                                                                     

21        นายยุทธพล        สามัญแก้ว                                                                 

22        น.ส.สุวิมล           ก้อนแก้ว                                                                    

                                                                                               

พนักงานราชการ                                                                                   

23        นางอัจฉรา          ก๋อยฟอง                                                                    

24        นายจิตติพงษ์       กันฟอง                                                                      

25        นางจุรีรัตน์          พรหมพิทักษ์                                                 

                                               


'