f
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 16/11/2561

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ข้อมูล ณ 19/11/2561

ลำดับ

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

1

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

1

2

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

2

3

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

3

4

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิศษ

1

5

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

1

6

นายช่างโยธาอาวุโส

4

7

นายช่างสำรวจอาวุโส

1

8

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

3

9

วิศวกรโยธาชำนาญการ

6

10

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ

1

11

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

1

12

นิติกรชำนาญการ

1

13

นายช่างโยธาชำนาญงาน

11

14

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

5

15

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

2

16

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

9

17

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

2

18

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

2

19

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

3

20

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

2

21

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1

22

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1

23

นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ

1

24

นิติกรปฏิบัติการ

1

25

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

1

26

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

1

27

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

1

 

 

 

 

ข้าราชการ

66

 

ลูกจ้างประจำ

26

 

พนักงานราชการ

38

 

ลูกจ่งชั่วคราว

60

 

 

 


'