f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 13/05/2567

จำนวนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สทล.2 ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ลำดับ

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

1

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

1

2

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา

2

3

ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา

1

4

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

1

5

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1

6

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

2

7

จพ.ธุรการชำนาญงาน

4

8

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1

9

จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

2

10

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

1

11

จพ.พัสดุชำนาญงาน

1

12

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

3

13

วิศวกรโยธาชำนาญการ

4

14

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5

15

นายช่างโยธาอาวุโส

3

16

นายช่างโยธาชำนาญงาน

10

17

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

1

18

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

2

19

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

0

20

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

0

21

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

1

22

นายช่างสำรวจอาวุโส

1

23

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

1

24

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

0

25

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

1

26

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

0

27

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

2

28

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ

1

29

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ

0

30

นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ

 2

31

นิติกรชำนาญการ

 1

32

นิติกรปฏิบัติการ

1

33

 นักวิชาการสถิติชำนาญการ  2

34

 เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

 1

 

ข้าราชการ

58

 

ลูกจ้างประจำ

7

 

พนักงานราชการ

46

 

ลูกจ้างชั่วคราว

52

 

รวม

163


'