f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+875 11/03/2563 คค 06118/พ.1/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ระหว่าง กม.14+000 - กม.14+788.134 และ กม.15+448.921 - กม.18+141.300 11/03/2563 คค 06118/พ.1/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
63 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุน) เลขที่ 530/11/63/1 04/03/2563 530/35/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
64 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 5 รายการ 07/02/2563 530/35/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
65 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 53 รายการ 13/01/2563 530/30/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
66 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำจำนวน 1 รายการ 16/08/2562 530/35/62/6 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
67 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ ที่ 530/35/62/5 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 25/06/2562 530/35/62/5 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
68 ประกาศกรมทางหลวง ที่ 530/35/62/3 เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ 10/04/2562 530/35/62/3 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
69 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด ตามประกาศขายทอดตลาดที่ 530/35/62/2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) รถหมายเลข 28-6025-97-7 12/03/2562 530/35/62/2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
70 ขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุด ที่ 530/11/62/1 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 28/02/2562 530/11/62/1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
71 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ 2 ชั้น 6 ครอบครัว สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0403 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ตอน 2 ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) 09/01/2562 คค 06118/พ.1/16/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
72 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0403 ตอน แยกนาแหลม-หนองห้า ตอน 5 ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) 03/01/2562 คค 06118/พ.1/14/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
73 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารทดลองวัสดุงานทาง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์วิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ทางหลวงหลวงหมายเลข 101 ตอน 0403 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ตอน 3 ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) 03/01/2562 คค06118/พ.1/15/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 61 ถึง 73 จาก 73 รายการ