f
กำหนดวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา
ลงวันที่ 10/06/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา 1026 ดาวน์โหลด

'