f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้างเกาะกลาง

โครงการฯ ขอแจ้งการเบี่ยงการจราจรทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยน้ำอุ่น ผู้รับจ้างจะปิดเบี่ยงรถแยกทิศทางทั้งสองข้าง โดยใช้ช่องจราจรที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนสี่ช่องจราจรและเกาะกลาง ตามลำดับดังนี้1. เบี่ยงจราจร กม.188+700-กม.190+600 ระยะทางยาว 1,900 เมตร เปิดเบี่ยงวันที่ 30 เมษายน 25642. เบี่ยงจราจร กม.183+750-กม.184+600 ระยะทางยาว 850 เมตร เปิดเบี่ยงวันที่ 3 พฤษภาคม 25643. เบี่ยงจราจร กม.185+750-กม.186+375 ระยะทางยาว 425 เมตร เปิดเบี่ยงวันที่ 10 พฤษภาคม 25644. เบี่ยงจราจร กม.186+600-กม.190+600 ระยะทางยาว 4,000 เมตร เปิดเบี่ยงวันที่ 10 พฤษภาคม 25645. เบี่ยงจราจร กม.196+200-กม.197+900 ระยะทางยาว 1,700 เมตร เปิดเบี่ยงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564