Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 25 มี.ค. 63

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จัดการประชุมนอกอาคารเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ของกรมทางหลวง เพื่อหาแนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)เพื่อให้การปฏบัติงานมีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)โดยมีนายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) เป็นประธาน
title
มาตราการคัดกรอง ป้องกัน ประจำวันเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 มีคำสั่งคัดกรอง ตรวจอุณหภูมิ และบริการเจลล้างมือ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะสิ้นสุด

มาตราการคัดกรอง ป้องกัน ประจำวันเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 มีคำสั่งคัดกรอง ตรวจอุณหภูมิ และบริการเจลล้างมือ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะสิ้นสุด
title
ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในกรมทางหลวง

ตามประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม กับตำแหน่ง ในกรมทางหลวง พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ของตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ในวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2563 นั้น โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 กรมทางหลวง จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในกรมทางหลวง จากเดิม วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2563 ตามประกาศข้างต้นไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) พ้นไป ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบ อีกครั้งหนึ่งทางเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com หรือ http://www.doh.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”
ภาพกิจกรรม