Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เปิดใช้แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า ได้ลงทะเบียน เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในช่วงการระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) เปิดใช้แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า ได้ลงทะเบียน เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในช่วงการระบาดของโควิด-19 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล โดยประชาชนที่มาติดต่อราชการต้องเช็กอินและเช็กเอาต์ ก่อนและหลังการใช้บริการ สำหรับประชาชน หรือ ผู้ใช้บริการ จะได้ประโยชน์ คือ สามารถเช็กได้ทั้งหมดว่า หน่วยงานภาครัฐที่เราจะไปนั้น มีคนเข้าใช้บริการเต็มหรือยัง ขณะเดียวกัน ข้อมูลในแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" สามารถตรวจสอบได้ว่า หากพบผู้ติดเชื้อในบริเวณใด ก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่า มีใครเข้าใช้บริการในจุดที่ติดเชื้อบ้าง ก็จะสามารถติดตามตัวได้ทันที
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โดยนายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 นายอลงกรณ์ กัวตระกูล รส.ทล.2.1 หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โดยนายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 นายอลงกรณ์ กัวตระกูล รส.ทล.2.1 หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้1. นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง ย้ายไปดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้างที่ 12. นายคมกริช น้องการ ย้ายไปดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ โครงการก่อสร้างทาง ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง ศูนย์สร้างทางลำปาง สำนักก่อสร้างทางที่ 23. นายจำลอง อักษร นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 54. นายบุญมี พิลา นายช่างโยธาอาวุโส ส่วนอำนวยความปลอดภัย สำนักงานทางหลวงที่ 25. นายอนุพงษ์ เมืองแก่น นายช่างโยธาอาวุโส ฝ่ายงานสนาม ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ 26. นายนันทวัฒน์ กรสังข์ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ฝ่ายซ่อมสร้างสนับสนุน ส่วนเครื่องกล สำนักงานทางหลวงที่ 2
title
ประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 25 มี.ค. 63

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จัดการประชุมนอกอาคารเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ของกรมทางหลวง เพื่อหาแนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)เพื่อให้การปฏบัติงานมีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)โดยมีนายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) เป็นประธาน