f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
Traffy Fondue แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง

Traffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง   Traffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาความสะอาด, ปัญหาทางเท้า และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดยหน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย, ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถให้ข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้ จุดเด่นของ Traffy Fondue คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ปัญหาของเมือง ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหา ถึงผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามแบบอัตโนมัติ มีระบบของเจ้าหน้าที่สำหรับบริหารจัดการและติดตามปัญหา บริการข้อมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณและกำลังคน หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถตั้งกลุ่มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาของตนเองได้ ประโยชน์ของ Traffy Fondue ประโยชน์สำหรับประชาชน มีช่องทางการแจ้งข้อมูลปัญหาเมือง ติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน รับทราบปัญหาของประชาชน ได้รับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับแก้ปัญหา เห็นภาพรวมของปัญหา นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน มีข้อมูลช่วยในการวางแผนของบประมาณบำรุงรักษา ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลความน่าอยู่ของเมือง มีระบบช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการและติดตามความก้าวหน้าเช่น การมอบหมาย การแจ้งเตือน การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่ต้องการบริหารจัดการพื้นที่ วิธีการใช้งาน ผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งาน ถ่ายภาพ ระบุประเภทปัญหา แจ้งรายงานปัญหา หน่วยงานผู้ดูแล ได้รับแจ้งเตือนปัญหา รับเรื่อง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดำเนินการแก้ไข ผู้ใช้งาน ได้รับแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหาของหน่วยงานผู้ดูแล สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตร ดาวน์โหลด/เข้าใช้งาน [Download] วิจัยพัฒนาโดย: ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ ติดต่อ 02 564 6900 ต่อ 2622 https://www.facebook.com/traffy.in.th Download แผ่นพับ  [download as .pdf]
title
นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ประจำสำนักงานทางหลวงที่2(แพร่)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น. นายสิทธิชัย  วนานุเวชพงศ์ ไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ประจำสำนักงานทางหลวงที่2(แพร่) เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่2 โดยมีหัวหน้างานนำโดย นายวสันต์ ติ๊บบุญศรี วผ.ทล.2 , นายชัยวัฒน์ เย็นสุวรรณ ผก.ทล.2 , นางวราลักษณ์ อินทนะ ผบ.ทล.2 , นายบุญมี พิลา ชป.ทล.2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ บริเวณหน้าอาคารยันตรกิจโกศล นักงานทางหลวงที่2(แพร่)
title
เปิดใช้แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า ได้ลงทะเบียน เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในช่วงการระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) เปิดใช้แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า ได้ลงทะเบียน เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในช่วงการระบาดของโควิด-19 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล โดยประชาชนที่มาติดต่อราชการต้องเช็กอินและเช็กเอาต์ ก่อนและหลังการใช้บริการ สำหรับประชาชน หรือ ผู้ใช้บริการ จะได้ประโยชน์ คือ สามารถเช็กได้ทั้งหมดว่า หน่วยงานภาครัฐที่เราจะไปนั้น มีคนเข้าใช้บริการเต็มหรือยัง ขณะเดียวกัน ข้อมูลในแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" สามารถตรวจสอบได้ว่า หากพบผู้ติดเชื้อในบริเวณใด ก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่า มีใครเข้าใช้บริการในจุดที่ติดเชื้อบ้าง ก็จะสามารถติดตามตัวได้ทันที