f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highway 2 (Phrae)
 
ข่าวสารทางหลวง
title
การประชุมการสรุปผลการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กรมทางหลวง นำโดยนายอภิสิทธิ์ พรมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ตามโครงการ "เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง" ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 รวม 7 วันแล้วนั้น เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรค วิธีดำเนินการแก้ไขในการปฏิบัติงานและจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลต่อๆไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนกลางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี อาคารพหลโยธินกรมทางหลวง และผู้เข้าร่วมประชุมส่วนภูมิภาคทั้ง 18 สำนักงานทางหลวงเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Video Conference 
title
การเตรียมความพร้อมฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.00น. ถึง 16.30น. กรมทางหลวงโดยสำนักงานทางหลวงที่2(แพร่) ตำรวจทางหลวงแพร่พร้อมด้วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่2(แพร่) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Video Conference รับฟังนโยบายจากทางส่วนกลาง นำโดยนายอภิสิทธิ์  พรมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  ที่ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี อาคารพหลโยธินกรมทางหลวง พร้อมแนะนำ Application highway traffic รายงานสภาพการจราจร สำหรับการเดินทางบนถนนทางหลวงทั่วประเทศ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Google Play และ App Store ทั้งนี้ตัวแอพยังสามารถค้นหาจุดบริการห้องน้ำตามจุดที่ตั้งได้สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย
title
ประชุมสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ณ ห้องน้ำทองแกรนด์ โรงแรมน้ำทอง ต.บ้านดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน โดยมี นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โดยนายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล. 2 นายภูริฑัติ เรืองพิริยะ รส.ทล.2.1 นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ รส.ทล. 2.2 นายสกล กาญจนากร ผอ.ขท.น่านที่ 1 พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ณ ห้องน้ำทองแกรนด์ โรงแรมน้ำทอง ต.บ้านดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน โดยมี นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม