f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ทล.101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) (ID CODE 64205424) 27/11/2563 คค06118/พ.1/20/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ทล.101ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) (ID CODE 64205423) 27/11/2563 คค 06118/พ.1/19/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.35+200 - กม.38+000 16/11/2563 คค06118/พ.1/18/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.260+700 - กม.262+000 24/11/2563 ยกเลิกประกาศที่ คค 06118/พ.1/17/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.355+500 - กม.356+700 LT. และ กม.361+875 - กม.362+750 LT.,RT. 13/11/2563 คค 06118/พ.1/15/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 ประกวดราคาจ้างหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แยกแม่แขม - วังชิ้น ระหว่าง กม.60+000 - กม.62+000 และ กม.63+900 - กม.65+500 13/11/2563 คค 06118/พ.1/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.30+200 - กม.38+000 (เป็นช่วงๆ) 13/11/2563 คค 06118/พ.1/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.2+200 - กม.7+000 16/11/2563 คค06118/พ.1/16/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0103 ตอน ป่าแดง - ปงสนุก ระหว่าง กม.65+550 - กม.68+725 (เป็นช่วงๆ) 13/11/2563 คค06118/พ.1/13/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 13/11/2563 คค06118/พ.1/14/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
11 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.16+000 - กม.18+000 10/11/2563 ประกาศที่ คค 06118/พ.1/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
12 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.254+320 - กม.258+565 (เป็นช่วงๆ) 09/11/2563 คค 06118/พ.1/9/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ระหว่าง กม.0+700 - กม.2+500 06/11/2563 คค06118/พ.1/8/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ ระหว่าง กม.0+090 - กม.18+353 (เป็นช่วงๆ) 05/11/2563 คค06118/พ.1/7/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
15 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.35+200 - กม.38+000 04/11/2563 คค06118/พ.1/6/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 57 รายการ