f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ประวัติหน่วยงาน
ลงวันที่ 16/11/2561

ประวัติสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) เดิมชื่อ เขตการทางแพร่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2495 โดยอาศัยที่ราชพัสดุของกรมอนามัยจังหวัดแพร่ ถนนบ้านใหม่ อ. เมือง จ. แพร่ (สำนักงานสาธารณสุข จ.แพร่ ปัจจุบัน) โดยมี นายตุ่น วังซ้าย เป็นนายช่างเขต
การทางแพร่เป็นคนแรกรับผิดชอบงานทางใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ ( เขตการทางแพร่ปัจจุบัน )จังหวัดอุตรดิตถ์ ( แขวงการทาง อุตรดิตถ์ปัจจุบัน ) และจังหวัดเชียงราย ( แขวงการทางเชียงรายปัจจุบัน )
ต่ออมากรมทางหลวงได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดินจำนวน 16 ไร่ ที่ ต. ทุ่งกวาว ถ. ยันตรกิจโกศล ระหว่าง ก.ม. 136+430 เพื่อทำการก่อสร้างสำนักงานเขตการทางแพร่และแขวงการทางแพร่ เสร็จแล้วก็ได้ย้ายที่ทำการจากที่เก่า(สำนักงานสาธารณสุข
จ. แพร่ ปัจจุบัน) มาเปิดสำนักงานใหม่เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2499 ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 นายประเสริฐ โรหิตสุข ได้มาดำรงตำแหน่งนาย ช่างเขตการทางแพร่ ได้ขออนุมัติกรมฯจัดซื้อที่ดินมาขยายเพิ่มเติมอีกประมาณ 32 ไร่
เพื่อ ใช้พื้นที่ดังกล่าวสร้างสำนักงานทางหลวงที่ 2 หน่วยงานฝ่ายวิเคราะห์และวิจัยสำนักงานทางหลวงที่ 2พร้อมบ้านพักข้าราชการและพนักงานสำนักงานทางหลวงที่ 2
จนถึงปัจจุบันนี้ สำนักงานทางหลวงที่ 2 มี หน้าที่รับผิดชอบงานทางใน ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย
1. แขวงทางหลวงแพร่ รับผิดชอบทางในพื้นที่จังหวัดแพร่
2. แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 รับผิดชอบทางในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้านตะวันตก
3. แขวงทางหลวงพะเยา รับผิดชอบทางในพื้นที่จังหวัดพะเยา
4. แขวงทางหลวงน่านที่ 1 รับผิดชอบทางในพื้นที่จังหวัดน่านตอนล่าง
5. แขวงทางหลวงเชียงราย 2 รับผิดชอบทางในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้านตะวันออก
6. แขวงทางหลวงน่านที่ 2 รับผิดชอบทางในพื้นที่จังหวัดน่านตอนบน

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาเขตการทางแพร่ , ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่), ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่) รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง , ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง , ตำแหน่ง

 

1

นายตุ่น  วังซ้าย 

28 ก.พ. 2495 -30 ก.ย. 2509

นายช่างโยธาเขตการทางแพร่

2

นายประเสริฐ  โรหิตสุข

30 ก.ย. 2509 - 15 มี.ค. 2512

นายช่างโยธาเขตการทางแพร่

3

นายแสน  นามวงศ์

15 มี.ค. 2512 - 2 มี.ค. 2513

นายช่างโยธาเขตการทางแพร่

4

นายน้อยเสริม  แสงสุพรรณ

2 มี.ค. 2513 - 13 ส.ค. 2513

นายช่างโยธาเขตการทางแพร่

5

นายธีระพล   นิตวิบูลย์

13 ส.ค. 2513 - 1 ธ.ค. 2521

นายช่างโยธาเขตการทางแพร่

6

นายเลขา   ศิริพงษ์

1 ธ.ค. 2521 - 4 ส.ค. 2523

นายช่างโยธาเขตการทางแพร่

7

นายแสน   นามวงศ์

4 ส.ค. 2523 - 23 ก.ย. 2526

นายช่างโยธาเขตการทางแพร่

8

นายสมนึก   เตมียเสน

8 ก.พ. 2527 - 1 เม.ย. 2530

นายช่างโยธาเขตการทางแพร่

9

นายอาทร   ปิตธวัชชัย

1 เม.ย. 2530 - 26 เม.ย. 2534

นายช่างโยธาเขตการทางแพร่

10

นายบรรยง   สัมมาชีววัฒน์ 

29 เม.ย. 2534 - 30 ก.ย. 2536

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2

11

นายโสภณ   ศิริพันธุ์

30 ก.ย. 2536 - 30 ก.ย. 2537

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2

12

นายประวัติ   รัตนสุวรรณ

1 ต.ค. 2537 - 29 มิ.ย. 2538

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2

13

นายประวัติ   รัตนสุวรรณ

30 ก.ค. 2538 - 30 ก.ย 2539

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2

14

นายทองเทียน  ยอดศรีมงคล

1 ต.ค. 2539 - 10 ธ.ค.2540

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2

15

นายวรศักดิ์   ตันติวนิช

11 ธ.ค. 2540 - 9 ต.ค. 2545

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2

16

นายศักสิทธิ์   แสงด้วง

10 ต.ค. 2545 - 30 ก.ย. 2547

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2

17

นายสันติพงษ์   ภัทรวิเชียร

1 ต.ค. 2547 - 16 ธ.ค.2548

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2

18

นายบัญชา   ฟูตระกูล

19 ธ.ค.2548 - 30 ก.ย.2548

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2

19

นายบัญชา   เอกธรรมสุทธิ์

1 ต.ค.2549 - 30 ก.ย.2551

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2

20

นายธีระ   โตวิริยะเวช

1 ต.ค.2551 - 16 ธ.ค.2553

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2

21

นายวีระ   บูรณวุฒิ

23 พ.ย.2553 - 30 ก.ย.2554

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2

22

นายจงรักษ์   กึกก้อง

12 ม.ค.2555 - 30 ก.ย.2556

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2

23

นายอภิสิทธิ์   พรหมเสน

1 ต.ค.2556 - 16 มิ.ย.2559 

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2

24

นายอภิชาต   อุปสิทธิ์

17 มิ.ย.2559 – 12 มิ.ย.2563

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2

25

นายสิทธิชัย  วนานุเวชพงศ์

12 มิ.ย.2563 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2ในปี พ.ศ.2499ได้ย้ายมาเปิดสำนักงานใหม่ที่ ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง ซึ่งเป็นอาคารไม้ - รวมสำนักงานของเขตการทางแพร่และแขวงการทางแพร่ไว้ก่อตั้งหน่วยงาน " เขตการทางแพร่” เมื่อ พ.ศ.2495
มี นายตุ่น วังซ้าย เป็นนายช่างเขตการทางแพร่คนแรก โดยอาศัยที่ดินราชพัสดุของกรมอนามัย จังหวัดแพร่ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่เมื่อ ปี พ.ศ.2537
เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่)” และในปี พ.ศ.2540 ได้ย้ายสำนักงาน มาอยู่ในอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ปัจจุบัน ปี 2558 ใช้ชื่อหน่วยงานเป็น สำนักงานทางหลวงที่2 (แพร่) อาคารไม้เดิม-ยังเป็นสำนักงานของแขวงทางหลวงแพร่และใช้ปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน


'