f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ติดต่อเรา
ลงวันที่ 16/11/2561

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้าสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) 054-511193  เบอร์แฟกซ์ 054-522000

รหัสภายในสำนักงาน

หมายเลข

หน่วยงาน

หมายเลข

หน่วยงาน

เครื่องขาว

เครื่องดำ

เครื่องขาว

เครื่องดำ

101 , 0

32031

งานสารบรรณ

115

32006

ส่วนเครื่องจักรกล

102

32013

หัวหน้าสารบรรณ

116

32014

ส่วนไฟฟ้าและสื่อสาร

106

32003

ผบ.ทล.2

117

32000

หน้าห้อง ผู้บริหาร

107

32011

งานการเงินและบัญชี

118

32025

ส่วนควบคุมงานก่อสร้าง

108

32012

งานพัสดุและสัญญา

119

32032

ส่วนเทคโนฯ

109

32024

ส่วนกฎหมายฯ

 

32015

เจ้าหน้าที่ไอที

110

32028

ส่วนสำรวจฯ

 

 

 

112

32027

ส่วนแผนงาน

 

 

 

113

32029

ส่วนวิเคราะห์ฯ

 

 

 

114

32030

ส่วนอำนวยความปลอดภัย

 

 

 

  


'