f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 08/03/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ขายทอดตลาดแบตเตอรี่เก่าชำรุด 04/03/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 04/03/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 02/02/2564 14,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 21/12/2563 10,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 02/02/2564 10,024.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 22/01/2564 11,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 22/01/2564 107,155.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 18/01/2564 5,855.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 15/01/2564 8,290.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 24/12/2563 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/12/2563 7,125.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ 27/11/2563 109,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 10/11/2563 22,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 3 คัน 02/02/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 93 รายการ