f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0100 ตอน สบบง - ขุนห้วยไคร้ ระหว่าง กม.19+700 - กม.29+650 (เป็นช่วงๆ) 30/04/2563 80,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.3+375 - กม.6+075, กม.9+000 - กมง15+000 และ กม.31+000 - กม.33+000 30/04/2563 82,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0601 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.359+200-กม.362+650 LT. 01/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+875 03/04/2563 18,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1124 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.27+500-กม.29+460 05/03/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ระหว่าง กม.14+000 - กม.14+788.134 และ กม.15+448.921 - กม.18+141.300 07/04/2563 16,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุน) เลขที่ 530/11/63/1 05/03/2563 860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 5 รายการ 07/02/2563 185,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 53 รายการ 13/01/2563 1,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำจำนวน 1 รายการ 16/08/2562 250,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ ที่ 530/35/62/5 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 25/06/2562 32,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกาศกรมทางหลวง ที่ 530/35/62/3 เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ 10/04/2562 48,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด ตามประกาศขายทอดตลาดที่ 530/35/62/2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) รถหมายเลข 28-6025-97-7 12/03/2562 500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุด ที่ 530/11/62/1 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 28/02/2562 500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ 2 ชั้น 6 ครอบครัว สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0403 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ตอน 2 ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) 01/02/2562 5,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 78 รายการ