f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 18/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2565 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ทางหลวงหมายเลข 101ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สทล.2 (แพร่) ทล. 101 ตอน แยกนาแหลม-หนองห้า ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 18/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สทล. 2 (แพร่) ทล. 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 06/08/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอน ท่าข้าวเปลือก - แก่นใต้ ระหว่าง กม.26+500 - กม.29+250 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 21/06/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอน ท่าข้าวเปลือก - แก่นใต้ ระหว่าง กม.26+500 - กม.29+250 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 18/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมเสริมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาหลัก - สะเกิน ระหว่าง กม.55+000 - กม.60+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 15/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.1+660 - กม.3+150 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 04/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ปี 2564 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.107+300 - กม.111+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 04/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ปี 2564 กิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สะนาน - ผักเฮือก ระหว่าง กม.26+500 - กม.31+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ปี 2564 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.53+000 - กม.56+940 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 59 รายการ