f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 02/02/2564 530/40/64/17 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 21/12/2563 530/45/64/8 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 02/02/2564 530/45/64/16 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 22/01/2564 530/40/63/15 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 22/01/2564 530/60/64/14 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 18/01/2564 530/50/64/13 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 15/01/2564 530/40/64/12 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 24/12/2563 530/40/64/9 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/12/2563 530/60/64/7 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ 27/11/2563 530/15/64/6 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 10/11/2563 530/45/64/3 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
12 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.1+660 - กม.3+150 16/02/2564 ประกาศผลผู้ชนะ คค 06118/พ.1/28/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาหลัก - สะเกิน ระหว่าง กม.55+000 - กม.60+000 (เป็นช่วงๆ) 17/02/2564 ประกาศผู้ชนะ (งบกลุ่มจังหวัด) คค06118/พ.1/29/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ปี 2564 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.107+300 - กม.111+300 08/02/2564 ประกาศผู้ชนะ คค06118/พ.1/27/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
15 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ปี 2564 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.53+000 - กม.56+940 05/02/2564 ประกาศผู้ชนะ คค06118/พ.1/26/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 66 รายการ