f
ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
ลงวันที่ 23/07/2563

ตามที่ได้มีประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สังกัดสำนักงานทางหลวงที่2 นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร 833 ดาวน์โหลด

'