f
ตำแหน่งพนักงานโยธา
ลงวันที่ 22/10/2563

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

ตามประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคล

เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๓ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 5 (เกณฑ์การตัดสิน)

แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในสมรรถนะเกี่ยวกับ

คุณลักษณะอื่นของบุคคล โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 พ.ย.2563 เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารยันตรกิจโกศล สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ผู้ใดไม่มาภายใน วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พศ๒๕๖๓

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตำแหน่งพนักงานโยธา 612 ดาวน์โหลด

'