f
ประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 25 มี.ค. 63
ลงวันที่ 27/03/2563

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จัดการประชุมนอกอาคาร
เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ของกรมทางหลวง เพื่อหาแนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
เพื่อให้การปฏบัติงานมีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
โดยมีนายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) เป็นประธาน


'