f
มาตราการคัดกรอง ป้องกัน ประจำวันเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 มีคำสั่งคัดกรอง ตรวจอุณหภูมิ และบริการเจลล้างมือ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะสิ้นสุด
ลงวันที่ 02/04/2563

มาตราการคัดกรอง ป้องกัน ประจำวันเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 มีคำสั่งคัดกรอง ตรวจอุณหภูมิ และบริการเจลล้างมือ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะสิ้นสุด


'