f
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โดยนายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 นายอลงกรณ์ กัวตระกูล รส.ทล.2.1 หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
ลงวันที่ 25/05/2563

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โดยนายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 นายอลงกรณ์ กัวตระกูล รส.ทล.2.1 หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้
1. นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง ย้ายไปดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้างที่ 1
2. นายคมกริช น้องการ ย้ายไปดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ โครงการก่อสร้างทาง ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง ศูนย์สร้างทางลำปาง สำนักก่อสร้างทางที่ 2
3. นายจำลอง อักษร นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 5
4. นายบุญมี พิลา นายช่างโยธาอาวุโส ส่วนอำนวยความปลอดภัย สำนักงานทางหลวงที่ 2
5. นายอนุพงษ์ เมืองแก่น นายช่างโยธาอาวุโส ฝ่ายงานสนาม ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ 2
6. นายนันทวัฒน์ กรสังข์ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ฝ่ายซ่อมสร้างสนับสนุน ส่วนเครื่องกล สำนักงานทางหลวงที่ 2


'