f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
กรมทางหลวง ศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค คาดศึกษาแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2567
ลงวันที่ 10/03/2566

ปัจจุบันการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและเขตเมืองได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคของประเทศทำให้พื้นที่ต่างๆ มีการเจริญเติบโต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การค้าและการขนส่ง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัย ส่งผลให้โครงข่ายทางหลวงในปัจจุบันที่มีระยะทางกว่า 53,000 กิโลเมตรทั่วประเทศ ต้องรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบางเส้นทางไม่สามารถก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรได้อีก ทำให้ผู้ใช้ทางประสบปัญหาการจราจรติดขัดไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นในการศึกษาพิจารณาวางแผนพัฒนาโครงข่ายทางเลี่ยงเมืองในพื้นที่ชุมชนและเขตเมืองหลักๆ ของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตราการเติบโตของปริมาณการจราจรที่สูง เพื่อแยกปริมาณการจราจรที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางผ่านพื้นที่เมืองออกมา การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเป็นการช่วยลดผลกระทบด้านการจราจรที่ติดขัดในเขตเมืองและช่วยพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่รอบนอกได้อีกด้วย
กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน จึงได้ดำเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค โดยมีหน่วยงานภายในของกรมทางหลวง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนผู้ที่สนใจ และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่โครงการที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงข่ายทางเลี่ยงเมือง รวมทั้ง ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สำหรับขอบเขตการศึกษาประกอบไปด้วย 1) การทบทวนการศึกษาและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 2) การพิจารณาหลักเกณฑ์และการคัดเลือกโครงการ 3) การศึกษาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 4) การศึกษาด้านการจราจรขนส่ง 5) การศึกษาด้านวิศวกรรม 6) การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 7) การมีส่วนร่วมของประชาชน 8) การศึกษาวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ และ 9) การจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายทางเลี่ยงเมือง
นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังได้กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการที่ได้รับคัดเลือก เพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน 2566 จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวเส้นทางและรูปแบบเบื้องต้นของโครงการฯ
สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือสอบถามข้อมูลข่าวสารของโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doh-bypass.com facebook : แผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองกรมทางหลวง Line official : doh-bypass (@021rouzs) และสำนักแผนงาน กรมทางหลวง โทร 0 2354 6560

10 มีนาคม 2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง


'