f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
กรมทางหลวง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไป
ลงวันที่ 24/03/2566

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประชาชนหลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันและเพื่อทำการเกษตร กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินโครงการ “กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” ปีที่ 18 โดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนน้ำประปา เพื่อแจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานทางหลวง 18 แห่ง แขวงทางหลวง 104 แห่ง และหมวดทางหลวง 581 แห่ง
อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า กรมทางหลวงได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ และบุคลากร ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างทันท่วงที พร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานในพื้นที่ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งกรมทางหลวงจะดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไปและตามการร้องขอของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
หากประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

23 มีนาคม 2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง


'