f
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
ลงวันที่ 12/12/2562

ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

หน่วยที่ 1 ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จํานวน 2 ตําแหน่ง
หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จํานวน 2 ตําแหน่ง
หน่วยที่ 3 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน 2 ตําแหน่ง
หน่วยที่ 4 ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
หน่วยที่ 5 ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
หน่วยที่ 6 ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
หน่วยที่ 7 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตําแหน่ง 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง 105 ดาวน์โหลด

'