f
การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 นายอลงกรณ์ กัวตระกูล รส.ทล.2.1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตำรวจทางหลวง เข้าร่วมประชุม Web Conference โดยสำนักบริหารบำรุงทาง โดยมีนายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทางเป็นประธานเปิดการประชุม เรื่องประชุมติดตามผลการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมสวัสด์วิถี ชั้น 2 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง
ลงวันที่ 23/12/2562

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 นายอลงกรณ์ กัวตระกูล รส.ทล.2.1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตำรวจทางหลวง เข้าร่วมประชุม Web Conference โดยสำนักบริหารบำรุงทาง โดยมีนายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทางเป็นประธานเปิดการประชุม เรื่องประชุมติดตามผลการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมสวัสด์วิถี ชั้น 2 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง


'