f
จุดบริการห้องน้ำสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในบริเวณหมวดทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
ลงวันที่ 25/12/2562

จุดบริการห้องน้ำสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในบริเวณหมวดทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

1. แขวงทางหลวงแพร่ และหมวดทางหลวงในสังกัด

                        

 

2. แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1และหมวดทางหลวงในสังกัด

                   

 

3. แขวงทางหลวงพะเยา และหมวดทางหลวงในสังกัด

            

 

 

แขวงทางหลวงน่านที่ 1 และหมวดทางหลวงในสังกัด

            

 

 

5. แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 และหมวดทางหลวงในสังกัด

              

 

 

6. แขวงทางหลวงน่านที่ 2 และหมวดทางหลวงในสังกัด

            


'