f
ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในกรมทางหลวง
ลงวันที่ 19/03/2563

ตามประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม กับตำแหน่ง ในกรมทางหลวง พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ของตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ในวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2563 นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 กรมทางหลวง จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในกรมทางหลวง จากเดิม วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2563 ตามประกาศข้างต้นไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) พ้นไป ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบ อีกครั้งหนึ่งทางเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com หรือ http://www.doh.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 164 ดาวน์โหลด

'