f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110054558
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สทล.2(แพร่) ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+722 (ด้านขาวทาง) ID CODE 64205423
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 19/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ