f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63117098442
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ระหว่าง กม.0+700 - กม.2+500
งบประมาณ 44,889,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 06/11/2563 11/11/2563
2 ประกาศราคากลาง 06/11/2563 07/12/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 13/11/2563 03/12/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 09/12/2563 09/12/2564
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา 27/01/2564 27/01/2565
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ